Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/2018
Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia
„KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2018 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w Mieście Zielona Góra”.
 
 
Na podstawie § 13 Uchwały NR XLI.335.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 2801), w związku z art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.); – zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się do stosowania, z dniem 02.01.2018 r., „KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2018 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w MIEŚCIE ZIELONA GÓRA”, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zasady podlegają publikacji poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz będą udostępnione w siedzibie realizatora – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13, pok. 31.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2018 r.
 
 
 
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(-)
dr Mieczysław Jerulank
Zarządzenie Nr 10/2018 r.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia
„ZASAD PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH
PILOTAŻOWEDO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r.
w Mieście Zielona Góra”
 
Na podstawie § 13 Uchwały NR XLI.335.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 2801), oraz na podstawie rozdziału I pkt 2 Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r., w celu realizacji Umowy Nr AS03/000021/04/D z dnia 15.05.2018 r. zawartej pomiędzy Miastem Zielona Góra i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – zarządza się, co następuje:
 
§1. Wprowadza się do stosowania, z dniem 16.05.2018 r., „ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ w RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018 r. w Mieście Zielona Góra”, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§2. Zasady podlegają publikacji poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz będą udostępnienie
w siedzibie realizatora – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
ul. Długa 13.
       §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 31.01.2018r.
Zarządzenie Nr 11/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
z dnia  27 września 2018 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia
„KRYTERIÓW PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON
NA ROK 2018 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w Mieście Zielona Góra”
 
Na podstawie § 13 Uchwały NR XLI.335.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2012 r. poz. 2801), w związku z art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.); – zarządza się, co następuje:
 
 1. W załączniku do zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Zielonej Górze z dnia 02.01.2018 r.: „KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA ROK 2018 W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ w Mieście Zielona Góra”, wprowadza się następujące zmiany:
  1. w rozdziale III ww. załącznika - „Bariery, architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się” - dodaje się pkt 10-11 o brzmieniu:
 
10. „W przypadku wniosków, które zostaną objęte dofinansowaniem ze środków PFRON przesuniętych uchwałą nr LXXV.1059.2018 Rady Miasta Zielona Góra
z 25.09.2018 r., ze względu na krótki termin realizacji nie obowiązuje ocena punktowa. Rozpatrzenie wniosków i zawarcie umów z wnioskodawcami musi nastąpić w terminie umożliwiającym zakup i rozliczenie zadania do końca 2018 roku. W związku
z powyższym przyjmuje się uproszczone zasady przyznawania dofinansowań:
 1. w pierwszej kolejności dofinansowane zostaną przedsięwzięcia umożliwiające opuszczenie/dostanie się do budynków, w których zamieszkują osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie jednoznaczne ustalenie, że  przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przed końcem 2018 r. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 25 000 zł;
 2. następnie dofinansowany zostanie zakup urządzeń/sprzętów, które usprawnią wnioskodawcom codzienne, podstawowe czynności w miejscu zamieszkania
  oraz w zakresie transportu (np. łóżka ortopedyczne dla osób, które lekarz określił jako leżące, podnośniki transportowo-kąpielowe, sufitowe i wannowe, uchwyty, krzesła toaletowe, urządzenia ułatwiające korzystanie z samochodu itp.). Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie wykazanie bezpośredniego związku pomiędzy rodzajem niepełnosprawności a wnioskowanym do dofinansowania urządzeniem. W przypadku niedoboru środków finansowych
  o pierwszeństwie będą decydowały utrudnienia w sytuacji życiowej wnioskodawcy np. prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, niskie dochody, szczególnie skomplikowana sytuacja zdrowotna, inne osoby niepełnosprawne
  w gospodarstwie domowym. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do łóżka ortopedycznego w wysokości 3 000 zł;
 3. jeśli środki finansowe pozwolą na zabezpieczenie potrzeb wymienionych w lit. a i b, dofinansowaniem zostaną objęte wnioski z zakresu likwidacji barier
  w komunikowaniu się, przede wszystkim dotyczące sprzętu specjalistycznego (np. pomocy optycznych, urządzeń głośnomówiących). Ustala się maksymalne dofinansowanie do zakupu laptopa w wysokości 3000 zł.
11. W przypadku wniosków, o których mowa w pkt. 10 dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, przyjęcie zaświadczenia o stanie zdrowia wnioskodawcy wystawionego przez lekarza rodzinnego.”
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zielona Góra, 27.09.2018 r.
 
                                                                                                                                                                                    DYREKTOR
                                                                                                                                                             Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                                                            (-)
                                                                                                                                                                            dr Mieczysław Jerulank

Załączniki

 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny