Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook
Strona głównaPolecamyJesteś w dziale:

Polecamy

Życzenia

Ilustracja do informacji: Życzenia
„Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje, ani się nie kupuje, ale które się ofiarowuje” – Gustave Flaubert
 
 
Z okazji Waszego święta pragniemy serdecznie  podziękować za pomoc, którą oferujecie z potrzeby serca, za  dobro, którym się dzielicie. Życzymy Wam, aby każde dobre słowo, każdy dobry uczynek wrócił do Was ze wzmożona siłą. Radości z pomagania, zdrowia, wielu wzbogacających doświadczeń i energii do dalszego działania. Dziękujemy!
 
 
Dyrekcja
oraz Pracownicy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Ilustracja do informacji: Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.
Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczą m. in. ochrony rodzin wielodzietnych, w których odbiorca uprawniony to posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na własny użytek.
 
W przedmiotowej regulacji uwzględniono zapisy gwarantujące stosowanie cen z roku 2022 w rozliczeniach z odbiorcami za dostawy energii w roku 2023. Zastosowano dodatkowe wsparcie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, dla których zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, uwzględniając ich zwiększone potrzeby dotyczące zużycia energii elektrycznej. Jeśli ww. odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (3 MWh) w trakcie 2023 r.,  limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień. 
 
Odbiorca, po przekroczeniu zużycia w wysokości 3 MWh, za każdą kolejną zużytą kWh będzie rozliczany według cen obowiązujących w taryfie danego przedsiębiorstwa z roku 2023, odpowiednio (w przypadku sprzedawców alternatywnych) według ceny wolnorynkowej, obowiązującej z zapisów umownych pomiędzy nim, a jego sprzedawcą energii.
 
Ponadto wprowadzono mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90% wolumenu z roku 2022.
 
Powyższy mechanizm dąży do upustu w rozliczeniach. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90% zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony w rozliczeniach z tym odbiorcą w 2024 r. stosuje upust.
 
Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 
Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadacza Karty Dużej Rodziny
 
Posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony), w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh, składa przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwu energetycznemu zajmującemu się dystrybucją energii elektrycznej (podmioty uprawnione), oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego.
 
Składając oświadczenie posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej (odbiorca uprawniony), podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty. 
 
Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, dotyczącym odbiorcy uprawnionego, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny.
 
Takie oświadczenie może złożyć tylko posiadacz Karty Dużej Rodziny, który jest rodzicem rodziny wielodzietnej i dokonuje zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych
i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych,
w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru - administracji ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.
 
Termin złożenia oświadczenia dotyczącego przyznania limitu 3 MWh
 
W przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny, oświadczenie należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) weszła w życie w dniu 18 października 2022 r.
 
Dla osób, które nie złożyły oświadczenia w terminie, limit zużycia energii elektrycznej, stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.
 
Rodzic, który nabył uprawnienia do Karty Dużej Rodziny w trakcie 2023 r. lub nabył nową nieruchomość może złożyć oświadczenie. Jednak limit zużycia energii stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., rozpoczynając od miesiąca, w którym złożono oświadczenie.
 
Oświadczenie, składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej, niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.  
 
Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej:
 
 
Ponadto odpowiedzi na nurtujące pytania obywateli w zakresie Karty Dużej Rodziny oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny są udostępnione na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Pytania i odpowiedzi”:   https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-kdr

Ogłoszenie

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze poszukuje: kandydatów do zatrudnienia na stanowisku ASYSTENTA RODZINY, zgodnie z art. 12-17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447).
 
Asystentem rodziny może zostać osoba, która spełnia poniższe kryteria:
• wykształcenie:
- wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub - wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
• wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiada obywatelstwo polskie.
 
Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta rodziny.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego lub dostarczenie ww. dokumentów do sekretariatu (pok. 304) lub kadr (pok. 309) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra.
z dopiskiem na kopercie: „ Asystent rodziny"
 
 

Strona na Facebooku

Ilustracja do informacji: Strona na Facebooku
Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Zielonej Górze posiada swoją stronę na Facebooku.
Link poniżej
 

Szkolenia

Ilustracja do informacji: Szkolenia
 
 
Miasto Zielona Góra realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2022 r. pod nazwą:
 
 
Program: „Moc na Rodzinę” 
 
 
Bezpośrednim realizatorem zadania jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13.
 
Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Zielona Góra) wynosi 59437,00 zł, z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 41520,00 zł, środki własne 17917,00 zł.
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych

na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie oraz  wspieranie działań w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Zielonej Góry.
 • W ramach realizacji działania III Programu, obędzie się bezpłatne szkolenie p.n.: „Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w aspekcie prawnym i w praktyce.
Celem szkolenia jest zapoznanie się z rolą i zadaniami poszczególnych służb, Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie wszczynania i prowadzenia Procedury „Niebieskie Karty”, podziału pracy w rodzinie, ustalenia jednolitego planu pomocy rodzinie, omówienia psychologicznych mechanizmów przemocy, uzyskania umiejętności prawidłowego reagowania na opór uczestników procedury „Niebieskie Karty”.
 
Szkolenie realizowane będzie dwóch edycjach dla łącznie 24 uczestników, w dniach 29.09.2022 r. oraz 05.10.2022 r. w godz. od 10.00 do 13.00  na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, sala 12.
 • W ramach realizacji działania IV Programu odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące wykorzystania seksualnego dzieci p.n.: „Przemoc seksualna – skala problemu, rozpoznawanie, zapobieganie, interweniowanie”.
Celem szkolenia jest przede wszystkim nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu  rozpoznawania symptomów wykorzystania seksualnego dziecka, form reagowania w sytuacji wykorzystania i zapoznanie uczestników z dostępnymi programami profilaktycznymi.
Szkolenie przewidziane jest dla 16 uczestników, na 2 dni po 4 godziny w dniach
24.11.2022 r. i 25.11.2022 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, sala 12.
 • W ramach realizacji działania V Programu, odbędzie się szkolenie p.n. Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi w kontekście problemu przemocy w rodzinie. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Konstruktywne radzenie sobie
  ze stresem i trudnymi emocjami.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników MOPS w Zielonej Górze,  realizowane  w dniach  od 12.10.2022 r. do 14.10.2022 r. w Pałacu Wiechlice, 67-300 Szprotawa Wiechlice 45.
 
 • Od 01.09.2022 r. do 30.12.2022 r. pracownicy instytucji oświatowych (w tym szkół, przedszkoli, poradni pedagogiczno - psychologicznych) mogą skorzystać z bezpłatnych, mobilnych i stacjonarnych indywidulanych konsultacji w zakresie wszczynania procedury „Niebieskie Karty”, działalności w grupach roboczych, funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zielonej Górze i innych działań sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
Aby skorzystać z konsultacji należy skontaktować się z Panią Katarzyną Zgórecką, przewodniczącą Zespołu telefonicznie pod numerami: 684115134, 607039390, w godzinach od 7.30 do 14.30 lub mailowo: zespol.interdyscyplinarny@mops.zgora.pl  
 
Szczegóły szkoleń, konsultacji oraz karty zgłoszeniowe udziału w szkoleniach  dostępne są w zakładce:
 
 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ilustracja do informacji: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Informujemy, że Miasto Zielona Góra przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
CEL PROGRAMU
Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
ADRESACI PROGRAMU
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym,
  2. o stopniu umiarkowanym
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b
KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu
 2. Osoby będące członkami rodziny
 3. Opiekunowie prawni.
NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
 
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?
Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy
ul. Długiej 13:
 
 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)
UWAGA!
 
ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.
W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE – W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.
 
Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:
 • 68 411 51 16
 • 68 411 51 17
 • 68 411 51 41

Bezpłatne porady dla mieszkanek/mieszkańców województwa lubuskiego

Ilustracja do informacji: Bezpłatne porady dla mieszkanek/mieszkańców województwa lubuskiego
Wystartowały wrześniowe bezpłatne porady psychologiczne i prawne dla mieszkanek/mieszkańców województwa lubuskiego – w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. Porady realizowane są w ramach projektu „Z BABĄ przeciw przemocy” . Z porad mogą korzystać mieszkanki i mieszkańcy całego województwa. We wrześniu będzie można jeszcze skorzystać z porad:

– 17.09.2022 r. w godz. od 9:00 do 14:00 z porad psycholożki i prawniczki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie, ul. Żagańska 6, 699 902 721
– 21.09.2022 w godz. 8:30 do 13:30 z porad psycholożki w Ośrodku w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10H, 502 178 828
– 26.09.2022 r. godz. od 10:00 do 15:00 z porad prawnych, 15.09.2022 w godz. Od 15:00 do 18:00 z porad psycholożki w Klubie Seniora w Jasieniu, ul. Okrzei 9, 68 371 06 67, 781 553 201
– 15.09.2022 r. w godz. od 8:00 do 13:00 z porad psychologicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3, 68 888 60 91, 669 514 581
– 24.09.2022 r. w godz. od 10:00 do 15:00 z porad prawniczki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulęcinie, ul. Emilii Plater 14, 601 349 578
– 27.09.2022 r. z porad prawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, przy ul. Domańskiego 1, 68 475 55 83
 
W razie jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z porad prosimy o kontakt.

Projekt „Z BABĄ przeciw przemocy” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Ilustracja do informacji: Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
 
Celem programu jest zapewnienie bezpłatnie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez:
 • świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Miasta Zielona Góra (Moduł I) oraz
 • poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (Moduł II).
Program jest realizowany do końca 2022 roku.
 
Moduł I Programu zakłada:
 • wsparcie społeczne (np. wspólne spacery, sporządzanie posiłków, zakupów),
 • ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej (np. pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, asystowanie podczas wizyty),
 • wsparcie psychologiczne (np. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, pomoc w dokonaniu  czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia np. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej placówki specjalistycznego poradnictwa),
 • wsparcie w czynnościach dnia codziennego (np. towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp., pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych z organizacji pozarządowych oraz dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept).
 
Seniorze, jeśli jesteś w potrzebie, zadzwoń do nas pod numer 68 411 50 00 lub zgłoś się osobiście do Ośrodka przy ul. Długiej 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 
Masz trochę wolnego czasu i pragniesz pomagać osobom starszym, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia? Zgłoś się jako WOLONTARIUSZ do Programu - zadzwoń do nas pod numer 68 411 50 00 lub zgłoś się osobiście do Ośrodka przy ul. Długiej 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 
W ramach Modułu II Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa. Teleopaski to urządzenia elektroniczne wyposażone w kartę SIM, pozwalające na monitorowanie funkcji życiowych takich jak puls i saturacja. Urządzenie posiada lokalizację użytkownika oraz przycisk SOS. Przycisk SOS umożliwia kontakt z Centrum Teleopieki 24h, która udziela adekwatnej do sytuacji pomocy, a w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe.
 
Każda osoba, która chce zostać użytkownikiem Teleopaski i spełnia kryteria może zgłosić się do biura głównego ZGranych Zielonogórzan 50+ w celu wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (zał. do pobrania).
 
Opiekun lub członkowie rodziny mogą reprezentować Odbiorcę programu wypełniając stosowne Pełnomocnictwo (zał. do pobrania).
 
W ramach Programu przewidziano przekazanie 200 szt. Teleopasek.
 
ZGŁOSZENIA NA TELEOPASKI MOŻNA SKŁADAĆ
OD 29.08.2022 r. DO 5.09.2022 r.
w Biurze ZGranych Zielonogórzan 50+
w Ratuszu, ul. Stary Rynek 1; 65-067 Zielona Góra.
Szczegółowe informacje dotyczące Modułu II Programu znajdują się
w Regulaminie Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 rok (zał. do pobrania).
 
Udział w Programie jest BEZPŁATNY!
 
Do pobrania:
 1. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie
 2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy do udziału w Programie
 3. Załącznik nr 2 – umowa uczestnictwa
 4. Załącznik nr 3 – oświadczenie Odbiorcy wsparcia
 5. Załącznik nr 4 – pełnomocnictwo dla Opiekuna
 
 
 

 
Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wartość finansowania: 641.981,00 zł
Całkowita wartość zadania: 641.981,00 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć - Korpus Wsparcia Seniorów 1

Bezpłatne porady prawne

Ilustracja do informacji: Bezpłatne porady prawne
Stowarzyszenie CIVIS SUM na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/obywatelskiej i mediacji na terenie Miasta Zielona Góra. Wiecej informacji https://edukacja-prawna.info.pl/zielona-gora/

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Ilustracja do informacji: Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów
Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukraine, integrująca te propozycje zawiera obecnie prawie 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Samych ofert z Polski jest prawie 150.
 
Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.
 
Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.
1 2 3 4
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny