Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP
Strona głównaPolecamyJesteś w dziale:

Polecamy

Życzenia dla pielęgniarek i położnych

Ilustracja do informacji: Życzenia dla pielęgniarek i położnych
 
 
 

Kampania "Myślę i jeżdżę trzeźwo"

Ilustracja do informacji: Kampania "Myślę i jeżdżę trzeźwo"
Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach jest jednym z najważniejszych elementów gminnych działań profilaktycznych, a kampanie informacyjno-edukacyjne, w tym Myślę i jeżdżę trzeźwo, mają na celu dotarcie do jak największego grona odbiorców i podniesienie świadomości społeczeństwa.
 
W materiałach kampanii pokazujemy, co dzieje się z organizmem po spożyciu nawet niewielkiej dawki alkoholu oraz jak jego stężenie we krwi wpływa na zachowanie kierowcy i ocenę tego, co dzieje się na drodze. Objaśniamy również, jak na wydolność fizyczną i psychiczną wpływa tak zwany syndrom dnia następnego, czyli kac.
 
Uświadamiamy, dlaczego nie warto ryzykować i podpowiadamy bezpieczne rozwiązania. Świadków przekonujemy, że podejmowanie działań, które zmierzają do powstrzymania pijanego kierowcy, nie jest naruszeniem jego prywatności, ale postawą zasługującą na społeczne uznanie.
 
Zwracamy uwagę, że dzieci uczą się przez naśladownictwo i powtarzanie schematów, jakie prezentują bliscy mu dorośli. Rodzic jest najważniejszym życiowym nauczycielem, również wtedy, kiedy siada za kierownicą, choć nie powinien prowadzić samochodu.
 
Jeśli mówimy o bezpieczeństwie na drogach, to nie sposób nie podjąć tematu ryzykownych zachowań w ruchu drogowym oraz agresji, która z roku na rok staje się coraz większym problemem. Właśnie agresji przypisuje się odpowiedzialność za 23% wypadków w Polsce. Dlatego też zadbaliśmy o to, aby pakiet kampanii Myślę i jeżdżę trzeźwo, zawierał materiały poruszające temat agresji i innych zachowań, które stwarzają zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg.
 
Kampania dostępna po kliknięciu na poniższy obraz.
 
 

SENIORZE, SPRAWDŹ RACHMISTRZA!

AKCJA EDUKACYJNA GŁOSU SENIORA

Ilustracja do informacji: SENIORZE, SPRAWDŹ RACHMISTRZA!
W ramach ogólnopolskich kampanii społeczno-edukacyjnych Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!, Stop Manipulacji – Nie daj się oszukać i akcji Stop Korona-Oszustwom, Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora rozpoczyna nową akcję edukacyjną pt. „Seniorze, sprawdź Rachmistrza!”, której celem jest zwiększenie świadomości i edukacja w zakresie weryfikacji autentyczności rachmistrzów spisowych w trakcie trwania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 organizowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
 
Seniorze, sprawdź Rachmistrza! – obejrzyj najnowszy film w Głos Seniora TV:
 
Najbezpieczniejszą i najbardziej rekomendowaną metodą jest samospis internetowy przez formularz wyłącznie na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystyczne dostępny pod adresem spis.gov.pl. Osoby, które mają problem z dokonaniem samospisu internetowego powinny zasięgnąć pomocy u członków rodziny (np. dzieci czy wnuków) lub sąsiadów.
 
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą obawiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rachmistrzem spisowym.
 
Przed podaniem danych każdego rachmistrza należy zweryfikować samodzielnie poprzez zakładkę „Sprawdź rachmistrza” na stronie spisu lub dzwoniąc na infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99.
 
Dołącz do akcji Głosu Seniora i nie daj się oszukać!

Informacja dla Seniorów dotycząca spisu powszechnego

Ilustracja do informacji: Informacja dla Seniorów dotycząca spisu powszechnego
 
 
 

Zasady bezpiecznego spisywania powszechnego

Ilustracja do informacji: Zasady bezpiecznego spisywania powszechnego
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. i dotyczy wszystkich mieszkańców Polski, w tym również seniorów.
 
Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br.
 
Pamiętaj, jeśli zadzwoni do Ciebie rachmistrz spisowy, możesz sprawdzić jego tożsamość!
 
Rachmistrzowie będą dzwonić tylko z dwóch bezpiecznych numerów telefonów:
 
22 828 88 88
lub
22 279 99 99
 
Jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.
 
Rachmistrz spisowy rozpoczynając rozmowę przedstawi się podając respondentowi swoje imię i nazwisko oraz na życzenie respondenta nr identyfikatora rachmistrza spisowego. Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99. Ponadto od maja na stronie spis.gov.pl uruchomiona będzie aplikacja do weryfikacji rachmistrza.
 
Dodatkowym elementem weryfikacji tożsamości rachmistrza w trakcie rozmowy telefonicznej jest wykonanie następujących kroków:
 
 1. respondent prosi o podanie przez rachmistrza jednej dowolnie wybranej cyfry z pięciu ostatnich cyfr numeru PESEL respondenta,
 2. w przypadku zgodności podanej cyfry można uznać rachmistrza za prawidłowo uwierzytelnionego.
 
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów są oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję lub do Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
 
 
Pełna informacja tutaj
 

Uwaga, ważna informacja!

W związku z obowiązkiem udzielenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze będzie nieczynny 4 czerwca 2021 r. (piątek)

Konkurs grantowy

WOJEWODA LUBUSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku i zaprasza do składania ofert.
 
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
 
I. PODMIOTY UPRAWNIONE:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), których terenem działania jest województwo lubuskie;
 3. podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania publicznego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
II. RODZAJ ZADANIA - PRIORYTETY
 1. Działania podejmowane na rzecz osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową, związaną ze stanem epidemii – z uwzględnieniem różnych form komunikacji:
  1. Zwiększenie liczby godzin/rozszerzenie oferty poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego adresowanego do osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
  2. Objęcie terapią indywidualną i grupową osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej związanej ze skutkami epidemii (osamotnienie, izolacja, stres, problemy egzystencjalne, wychowawcze i in.).
  3. Świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz różnych form wsparcia indywidualnego i grupowego przedstawicielom służb pomocy społecznej świadczącym pomoc klientom i podopiecznym w środowisku lokalnym –
   w celu udzielenia im wsparcia psychologicznego, niwelowania skutków stresu.
 2. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.
 • Poprawa warunków bytowych i rozwój miejsc z możliwością pobytu całodobowego dla osób bezdomnych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia:
- zapewnienie pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej;
- doposażenie placówki w niezbędny sprzęt. 
 • Utworzenie i utrzymanie miejsc kwarantanny/izolacji dla osób bezdomnych.
 • Doposażenie placówek dla osób bezdomnych w:
- środki ochrony osobistej,
- sprzęt dezynfekujący,
- środki dezynfekujące.
 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Na wsparcie organizacji pozarządowych w 2021 roku przeznaczona jest kwota 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
Wiecej informacji oraz wymagane dokumenty mozna pobrać tutaj

"DDA - wyjście z mroku dzieciństwa"

Ilustracja do informacji: "DDA - wyjście z mroku dzieciństwa"
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych” w dniach od 19 kwietnia do 31 maja br. prowadzi kampanię lokalną pt. „DDA – wyjście z mroku dzieciństwa”.
 
Kampania ma charakter profilaktyczno-edukacyjny. Jej celem jest zwiększenie wiedzy oraz świadomości społecznej wśród mieszkańców Zielonej Góry na temat Syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika oraz dostarczenie informacji jaką pomoc i gdzie mogą uzyskać osoby będące DDA.
 
W ramach kampanii Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowało: wystawę edukacyjno-informacyjną, która będzie zlokalizowana na zielonogórskim deptaku w okolicach pomnika Bachusa, spot radiowy emitowany trzy razy dziennie w Radiu Index, poradnik wideo pt. „Rola dziecka w rodzinie alkoholowej”, ekspozycję plakatów w wiatach przystankowych i autobusach MZK oraz na billboard’ach wielkoformatowych, akcję informacyjną w parafiach zielonogórskich, informacje na stronach internetowych Urzędu Miasta Zielona Góra, Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, MOPS, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 
Kampania otrzymała honorowe patronaty: Prezydenta Miasta Zielona Góra, Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronat medialny objęło Radio Index.
 
Projekt sfinansowano w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021.
 
Wiecej informacji oraz spoty radiowe tutaj

Konkurs Pozytywnie Otwarci 2021

Ilustracja do informacji: Konkurs Pozytywnie Otwarci 2021
Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.
 
Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:
 
 • Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.
 • Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.
Wiecej informacji tutaj

Akcja Wielkanoc

Ilustracja do informacji: Akcja Wielkanoc
Przed Świętami Wielkanocnymi dzięki inicjatywie Radnej Pani Eleonory Szymkowiak osoby starsze i samotne zostały obdarowane pięknymi, bogatymi paczkami.
 
Pani Eleonora Szymkowiak już kolejny raz okazała troskę o osoby starsze, które nie mają rodzin przygotowując dla nich paczki świąteczne. W okazałych torbach znalazło się wszystko, czego potrzeba na Wielkanocne śniadanie, nie zabrakło łakoci i słodkości od Zajączka. Paczki zostały dostarczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
 
Obdarowane osoby nie kryły radości i wzruszenia, kiedy zobaczyły, że pomimo trudnych czasów nie zapominamy o nich. W ich imieniu dziękujemy Pani Eleonorze za wielkie Serce i okazane wsparcie.
1 2 3 4 5 6 ... 11
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny