Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Polecamy

16-03-2022 drukuj

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Ilustracja do informacji: Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
Prezydent Miasta Zielona Góra wyznaczył punkt przyjmowania wniosków dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób, które udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy – gmach Centrum Biznesu, ul. Bohaterów Westerplatte nr 23, parter, pokój nr 014.
 
Punkt mieści się w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej.
 
Punkt jest otwarty w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielona Góra:
Poniedziałek 7:30 – 16:00
Wtorek – czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:00
 
Informacji w sprawie realizacji wniosków można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
 
Koordynator realizacji wniosków: 68 – 321 27 48 (udzielanie informacji i wyjaśnień)
 
Punkt przyjmowania wniosków:
 
68 – 47 94 539 – pokój nr 014
68 – 47 94 536 – pokój nr 014
 
Wzór wniosku oraz wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania znajduje się w załączniku.
 
Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 40 zł za osobę dziennie.
 
Wniosek może złożyć każdy kto udzielił schronienia obywatelowi Ukrainy.
 
Informacje 
w sprawie wypłaty świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy
 
Z dniem 15 kwietnia 2022 r. i następnie z dniem 30 kwietnia 2022 r.  nastąpiła nowelizacja art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
Art. 13 został doprecyzowany w zakresie okresu za jaki przysługuje świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie pieniężne może być przyznane nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski.
 
Wnioskodawca może złożyć wniosek o wypłatę świadczenia za okres faktycznego pobytu obywatela Ukrainy w nieruchomości, którą prawnie dysponuje, jednakże okres ten nie może przekraczać 120 dni pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski.
 
Uwaga:
 
Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością są np. akt notarialny, umowa najmu.
W celu prawidłowej weryfikacji wniosku Wnioskodawca przedstawia dokument potwierdzający datę przybycia osoby przyjętej do zakwaterowania do Polski  np. paszport. 
Mając na względzie skrócenie czasu realizacji wniosków wnioskodawca przedstawia do każdego pierwszego oraz kolejnych komplet wymaganych dokumentów.
 
Od 30 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania. 
W karcie należy podać nazwisko obywatela Ukrainy oraz jego numer PESEL.
 
Podstawa prawna:
 
 1. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583),
 2. ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 830 )
 3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 930).
Zapisy ustawowe:
 
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,  może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
W sprawach świadczenia pieniężnego, nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego, podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku. 
W sprawie o świadczenie nie można dochodzić innych roszczeń. 
Świadczenie pieniężne, nie podlega egzekucji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479). 
 
 
Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:
 
1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
2) PESEL lub NIP składającego wniosek;
3)wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
4)  imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL; 
5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za wskazany okres nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
 
Podstawa prawna: 
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi z dnia 16 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 608)
 
Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie. 
Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. 
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej. 
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, podano nieprawdę.
 
Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty z dnia 15 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 605)
 
Uwaga:
 
Z uwagi na bardzo dużą liczbę składanych wniosków termin ich realizacji może się przedłużyć.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny