Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP
Strona głównaPolecamyKonkurs grantowyJesteś w dziale:

Polecamy

21-04-2021 drukuj

Konkurs grantowy

WOJEWODA LUBUSKI
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku i zaprasza do składania ofert.
 
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.
 
I. PODMIOTY UPRAWNIONE:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego;
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.), których terenem działania jest województwo lubuskie;
 3. podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania publicznego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
II. RODZAJ ZADANIA - PRIORYTETY
 1. Działania podejmowane na rzecz osób i rodzin zagrożonych lub dotkniętych sytuacją kryzysową, związaną ze stanem epidemii – z uwzględnieniem różnych form komunikacji:
  1. Zwiększenie liczby godzin/rozszerzenie oferty poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego adresowanego do osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
  2. Objęcie terapią indywidualną i grupową osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej związanej ze skutkami epidemii (osamotnienie, izolacja, stres, problemy egzystencjalne, wychowawcze i in.).
  3. Świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz różnych form wsparcia indywidualnego i grupowego przedstawicielom służb pomocy społecznej świadczącym pomoc klientom i podopiecznym w środowisku lokalnym –
   w celu udzielenia im wsparcia psychologicznego, niwelowania skutków stresu.
 2. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.
 • Poprawa warunków bytowych i rozwój miejsc z możliwością pobytu całodobowego dla osób bezdomnych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia:
- zapewnienie pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej;
- doposażenie placówki w niezbędny sprzęt. 
 • Utworzenie i utrzymanie miejsc kwarantanny/izolacji dla osób bezdomnych.
 • Doposażenie placówek dla osób bezdomnych w:
- środki ochrony osobistej,
- sprzęt dezynfekujący,
- środki dezynfekujące.
 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Na wsparcie organizacji pozarządowych w 2021 roku przeznaczona jest kwota 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
Wiecej informacji oraz wymagane dokumenty mozna pobrać tutaj
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny