Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Przyznanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia

Informacja na temat formy pomocy
 
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.
 
Ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychiczny­mi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.
 
Ośrodki Wsparcia znajdujące się na terenie miasta Zielona Góra:
 1. Dzienny Dom Pomocy „Nestoria”, Zielona Góra, os. Pomorskie 28
 2. Dzienny Dom Pomocy „Retro”, Zielona Góra, ul. Reja 8
 3. Ośrodek Terapii Zajęciowej „Arkadia”, Zielona Góra, ul. Głowackiego 8
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1, Zielona Góra, ul. Witebska 2
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2, Zielona Góra, ul. Witebska 2
Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 może zostać osoba po przebytych kryzysach i urazach psychicznych., natomiast Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 może zostać osoba:
 • niepełnosprawna intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoba z lekką niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
 • osoba doświadczająca innych trudności psychicznych.
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług świadczonych w ośrodku wsparcia.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (dokument pomocniczy)
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową.
 6. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych - postanowienie o ubezwłasnowolnieniu.
 7. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.
Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.
 6. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.
Forma załatwienia
 
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług w ośrodku wsparcia po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. W przypadku braku miejsc - informacja o umieszczeniu na liście osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na skierowanie do ośrodka wsparcia.
 
Przewidywany termin załatwienia
 
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Informacje na temat trybu odwoławczego
 
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.
 
Podstawa prawna
 1. Art. 8, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51a, art. 51b, art. 97 ust. 1 i 5, art. 106 ust. 1 i 4, art. 109, art. 110 ust. 1 oraz ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508).
 
Informacje na temat opłat
 
Postępowanie nie podlega opłatom
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny