Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. - informuję, iż:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zielonej Góry z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w imieniu którego obowiązki Administratora danych pełni Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Długiej 13, 65-401 Zielona Góra.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail.
 3. Dane przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji obowiązków ustawowych związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137), w związku z art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),
  2. realizacji obowiązków ustawowych związanych z kontrolą przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca  2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646), w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO,
  3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na  a) podstawie przepisów prawa (sąd, prokuratura, kurator, policja, izby wytrzeźwień),
  b) operatorowi pocztowemu, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji,
  c) na podstawie umowy powierzenia.
 5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tzn. przez okres 10 lat.
 6. Posiada Pan/i prawo do:
  a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  b) sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach opisanych w art. 18 RODO)
 7. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa wskazanych w pkt. 3.
 9. W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu przez prokuraturę, policję, Izbę Wytrzeźwień, kuratora sądowego, członka rodziny Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może pozyskiwać dane od ww. podmiotów oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zielona Góra.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny